Home Veteranenloket Zorg Materiele hulp

Materiële hulp

Als je een blijvende beperking hebt opgelopen en via een geneeskundig onderzoek komt vast te staan dat deze in verband staat met de uitvoering van de militaire dienst, kun je aanspraak maken op verschillende uitkeringen, vergoedingen, verstrekkingen en voorzieningen.

Tijdelijke inkomensvoorziening en pensioen

Als je arbeidsongeschikt of invalide bent – tijdelijk of blijvend – is je inkomen vaak lager dan je oorspronkelijke salaris. Het ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs) kan je inkomen dan voor korte of langere tijd aanvullen:

1. Tijdelijke inkomensvoorziening

Als je niet kunt werken tijdens de – soms langdurige – lichamelijke revalidatie of behandeling van een psychische aandoening, heb je geen inkomsten terwijl je wel kosten maakt.

De ontslagen veteraan, jonger dan 65 jaar, die ziek of arbeidsongeschikt is en waarbij sprake is van een door ABP vastgesteld vermoeden van dienstverband, kan in aanmerking komen voor een tijdelijke inkomensvoorziening. Een ‘vermoeden van dienstverband’ is een redelijk vermoeden dat de ziekte, dan wel de arbeidsongeschiktheid, is veroorzaakt door de militaire dienstuitoefening als gevolg van de inzet bij een missie of onder oorlogsomstandigheden.
De inkomensvoorziening wordt toegekend op aanvraag, die je zelf moet doen, mits je tegelijkertijd een verzoek om een Militair Invaliditeitspensioen (MIP) indient.

Neem voor meer informatie contact op met het Veteranenloket.

2. Militair invaliditeitspensioen (MIP)

Is na afloop van je revalidatie verder herstel niet aannemelijk, dan kan je aanspraak maken op een militair invaliditeitspensioen van pensioenfonds ABP. Voorwaarde hiervoor is dat een verzekeringsarts heeft vastgesteld dat jouw aandoening is veroorzaakt door de uitoefening van de militaire dienst tijdens buitengewone omstandigheden, zoals een uitzending. Dit geldt niet voor dienstslachtoffers.

De hoeveelheid, de soort en de ernst van je beperkingen bepalen de mate van invaliditeit en daarmee: de financiële tegemoetkoming waarop je recht hebt. Er wordt een definitief percentage vastgesteld, dat alleen bij verergering van de aandoening kan worden verhoogd. Wil je weten hoe een onderzoek voor een MIP in zijn werking gaat? Klik dan hier.

Als je vragen hebt, neem dan contact op met het Veteranenloket.

3. Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als je arbeidsongeschikt raakt, kom je – net als ieder ander – in aanmerking voor een uitkering volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Bij een ontslag uit de militaire dienst vanwege dienstongeschiktheid, waarbij ook sprake is van een arbeidsongeschiktheid, vult Defensie die WIA-uitkering aan met een militair arbeidsongeschiktheidspensioen.

Daarnaast heb je recht op een Verhoogd Arbeidsongeschiktheidspensioen als je niet meer kunt werken door de aard van je werkzaamheden of door bijzondere omstandigheden tijdens de dienst; dit heet arbeidsongeschiktheid met dienstverband. Bovendien bouw je ouderdomspensioen op, zolang je van het ABP een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.

Meer informatie over het arbeidsongeschiktheidspensioen vind je op de website van ABP.

Geneeskundige verstrekkingen

Heb je als (gewezen) militair geneeskundige verzorging nodig vanwege een in militaire dienst opgelopen aandoening, dan heb je – onder bepaalde voorwaarden – recht op een tegemoetkoming in de kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten voor ziekenhuisopname, medicatie en behandelingen, fysio-fitness, speciale bedden, brilmonturen en tandheelkundige zorg.

Bel met het Veteranenloket via 088 334 00 00 of e-mail naar info@veteranenloket.nl. Voor acute hulpvragen zijn we 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Samen komen we tot de beste oplossing voor jou.

Leef- en werkvoorzieningen

Raak je tijdens en door de dienstuitoefening blijvend geïnvalideerd, dan heb je – onder bepaalde voorwaarden – recht op voorzieningen die het dagelijkse leven makkelijker maken. Denk aan o.a. vergoedingen voor vervoer, een rolstoel, conditietraining, een aangepaste fiets, middelen voor hobby en ontspanning.

Je kunt deze voorzieningen aanvragen bij het ABP. Meer informatie vind je dan ook op de website van ABP. Heb je vragen, neem dan contact op met het Veteranenloket.

Begeleiding naar nieuw werk

Als je werkloos bent geraakt, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent verklaard, kunnen het UWV, de gemeente of je laatste werkgever je vaak helpen bij het vinden van nieuw betaald werk. Is die mogelijkheid er niet, dan krijg je via het Veteranenloket hulp bij re-integratie. Wij werken hiervoor samen met pensioenfonds ABP, Defensie en een extern re-integratiebedrijf. Meer weten? Neem contact op met het Veteranenloket.

Overige materiële hulp

Er zijn nog meer vormen van materiële hulp: op de website van het ABP vind je meer informatie hierover. Het gaat om:

– schuldhulpverlening;

– pensioenvoorzieningen voor nabestaanden; en

– pensioenvoorzieningen voor militairen.

Daarnaast is er de uitkeringsregeling Backpay, bedoeld als morele genoegdoening aan voormalige ambtenaren en militairen die over de oorlogsjaren in Nederlands-Indië geen of een niet volledig salaris hebben ontvangen en die nog in leven waren op 15 augustus 2015. De uitkeringsregeling Backpay sluit 1 januari 2018. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie daarover vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.