Home » Veteranen & hun missies » Publicaties » Gezondheid en welzijn

Gezondheid en welzijn

Er wordt regelmatig gepeild hoe het met de gezondheid van veteranen gesteld is en hoe de veteranenzorg hier verder op in kan spelen. Deze onderzoeken vertalen zich in beleidsstukken.

Titel Samenvatting
Onderzoek: ‘Veteraan, hoe gaat het met u?’ (2019) Het onderzoek ‘Veteraan, hoe gaat het met u?’ is een herhaling van het vragenlijstonderzoek uit 2014 naar het welbevinden van …
Onderzoek: Alles rustig aan het thuisfront? Het Veteraneninstituut heeft een onderzoek afgerond naar het thuisfront van veteranen die niet meer in dienst zijn. Tot het thuisfront …
Voorverkenning onderzoek zorgbehoeften Dutchbat III-veteranen Op 30 januari 2018 besloot u een begeleidingscommissie in te stellen, belast met het onderzoek naar de zorgbehoeften van Dutchbat …
Nederlandse vrouwelijke veteranen Het onderzoek naar vrouwelijke veteranen is ingegeven door signalen vanuit Amerika dat er mogelijk niet voldaan wordt aan de (zorg)behoeften …
Jaarverslag 2015 Het Veteraneninstituut (hierna: Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit. Jaarlijks leggen we activiteiten …
Kerngegevens veteranen 2015 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi.
Veteranennota 1990 In 1990 verscheen de eerste veteranennota. Lees hier de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Lees hier ook de toelichting van de minister op de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen.
Suicide mortality among deployed male military personnel – rapport Het RIVM heeft over de periode 2004-2012 onderzocht hoeveel van de uitgezonden militairen zijn overleden en hoeveel van hen zijn overleden door zelfdoding. Daarnaast is bekeken hoe dit aantal zich verhoudt tot het aantal zelfdodingen onder personen die niet op missie zijn geweest. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat in de periode 2004-2012 meer mannelijke militairen die minstens 30 dagen aaneengesloten op missie zijn geweest, zijn overleden door zelfdoding, in verhouding tot mannen die niet op missie zijn geweest.
Zelfdoding onder veteranen In dit Checkpointartikel staat een samenvatting van het onderzoek dat het RIVM heeft gehouden naar zelfdoding onder veteranen.
Nuldelijnshelpers: persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften 2015 De huidige nuldelijnshelpers voor veteranen zijn bevraagd wat betreft hun persoonlijke ervaringen met nuldelijnsondersteuning, de organisatie van nuldelijnsondersteuning, ervaringen met doorverwijzen en vaardigheden, scholing en training. Ook de samenwerking met het Veteranenloket is aan bod gekomen.
Factsheet ‘Onverklaarde lichamelijke klachten’ Lees hier over lichamelijk onverklaarbare klachten bij veteranen na uitzending.
Uitgesteld gesneuveld Checkpoint-artikel over zelfdoding onder veteranen in verschillende landen.
Onderzoek: Veteraan hoe gaat het met u? (2015) Vrijwel alle veteranen die hebben deelgenomen aan een oorlog of vredesoperatie hebben dat toen als bijzonder ervaren. Maar hoe gaat het nu met hen? Hoe kijken ze terug op de uitzending? Heeft de uitzending nog invloed (gehad) op hun verdere leven? Hebben ze behoefte aan zorg?
Zelfdoding onder uitgezonden Nederlandse militairen Zelfdodingen onder Nederlandse mannelijke militairen die op missie zijn geweest vergeleken met mannen die niet op missie zijn geweest. In …
Veteranenpanel Erkenning en Zorg: opvattingen, wensen en behoeften van veteranen Dit is de eerste peiling van het veteranenpanel. De eerste resultaten zijn veelbelovend en leveren een schat aan informatie op.
Pilotonderzoek Kwaliteit van Leven Nieuw-Guineaveteranen in de 21e eeuw Centrale vraagstelling: Is de WHOQOL-100 een bruikbaar instrument voor het meten van kwaliteit van leven bij een een subgroep veteranen?
Libanon laat ons nooit helemaal los Resultaten van onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van UNIFIL'ers die in de periode 1979-1985 naar Libanon zijn uitgezonden
Wat willen jonge veteranen? Wat beweegt jonge veteranen? Welke wensen en behoeften hebben zij als gevolg van hun deelname aan een vredesmissie en nu hun diensttijd bij het Ministerie van Defensie erop zit?
Veteranen: onze zorg! In dit document zijn een aantal lezingen en workshops van het symposium "Veteranen: onze zorg!" op 27 november 2003 gebundeld.
Wensen en behoeften van pré-veteranen De doelstelling van dit vervolgonderzoek is inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van de zogenaamde ‘pré-veteranen’, ten aanzien van hun veteranenstatus na het verlaten van de actieve militaire dienst.
Onderzoek naar (het ontbreken van) hulpzoekgedrag van jonge veteranen Dit verkennende onderzoek geeft inzicht in het hulpzoekgedrag van veteranen vanaf de missie UNIFIL. Hierbij wordt met name de focus gelegd op degenen met problemen die geen hulp zoeken.
Politie in aanraking met veteranen De politieregio Kennemerland heeft het initiatief genomen om met de Politieacademie en het Veteraneninstituut te onderzoeken wat de aard is van de contacten van de politie met veteranen en hoe vaak die voorkomen.
Nuldelijnshelpers 2013: persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften De huidige nuldelijnshelpers voor veteranen zijn bevraagd wat betreft hun persoonlijke ervaringen met nuldelijnsondersteuning, de organisatie van nuldelijnsondersteuning, ervaringen met doorverwijzen en vaardigheden, scholing en training.
Veteranenpanel begrip, waardering en contact Dit is een extra analyse op de resultaten van de eerste peiling van het Veteranenpanel. Gekeken is of de respondenten met veel behoefte aan nazorg verschillen van degenen met minder of geen behoefte aan nazorg.
Effectiviteit van Interventies bij Getraumatiseerde Veteranen Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de effecten van (psycho)therapeutische interventies bij getraumatiseerde veteranen.
Veteranenpanel arbeidsmarkt Wat was de eerste baan die veteranen vonden na dienstverlaten? Wat was de rol van Defensie hierbij? En hoe hebben veteranen de verdere loopbaan ervaren?
Veteranenpanel nazorg en re-integratie Hoe denken de Nederlandse veteranen over de nazorg? Hoe hebben zij de re-integratie in de burgermaatschappij en op de arbeidsmarkt ervaren?
Veteranenpanel kameraadschap en contact Hoe ervaren Nederlandse veteranen het kameraadschap onderling? En hoe houden zij na dienstverlaten nog contact met de oude maten?
Onderzoekswijzer Gezondheid en Welzijn 2015 Een inventarisatie van afgeronde en lopende onderzoeken onder veteranen betreffende het onderwerp gezondheid en welzijn.
Jaarverslag 2014 Jaarlijks leggen we activiteiten vast in een activiteitenplan waaraan een begroting is gekoppeld. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2014.
Nuldelijnshelpers 2015, persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften Eind 2013 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en behoeften van nuldelijnshelpers, op verzoek van het Project Versterking …
Factsheet ‘Posttraumatische stressstoornis na uitzending’ Wat is PTSS en hoe vaak komt het voor onder veteranen? Hoe kan PTSS behandeld worden?
Factsheet ‘Interviewcollectie Nederlandse Veteranen’ Wat voor interviews zijn er te vinden in het Interviewproject Nederlandse Veteranen van het Veteraneninstituut?
Factsheet ‘Veteranen met een missie’ Lees hier over veteranen die humanitaire projecten opzetten in het buitenland.
Kerngegevens veteranen 2014 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi. Dit jaar was de bruikbaarheid van militaire werk- en uitzendervaring bij het vinden en vervullen van werk na de militaire dienst een extra thema.
Factsheet ‘Draaginsigne Gewonden’ Wat zijn de criteria voor het toekennen van een Draaginsigne Gewonden? Hoe vaak is het insigne tot nu toe toegekend?
Factsheet ‘Wensen en behoeften’ Welke wensen en behoeften hebben veteranen wat betreft het contact met andere veteranen, erkenning en waardering, zorg en ondersteuning en informatie?
Factsheet ‘Het thuisfront tijdens de uitzendcyclus’ Wat voor invloed heeft een uitzending op het thuisfront van de uitgezonden militair?
Onderzoekswijzer Gezondheid en Welzijn 2014 Een inventarisatie van afgeronde en lopende onderzoeken onder veteranen betreffende het onderwerp gezondheid en welzijn
Factsheet ‘Schuld- en schaamtebeleving na vredesmissies’ Lees hier over de schuld- en schaamtebeleving van de Nederlandse veteranen.
Factsheet ‘Terugblik op uitzendervaringen’ Lees hier de resultaten van een grootschalig onderzoek onder veteranen naar zingeving, persoonlijke groei en veerkracht na deelname aan een militaire missie.
Factsheet ‘Veteranenzorg’ Lees over het Veteranenloket, over de klachten en problemen die veteranen kunnen ervaren en bij welke hulpverlenende instanties veteranen terecht kunnen komen.
Factsheet ‘Veteranenbeleid’ Het Veteranenloket en de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag zijn voorbeelden van de uitvoering van het veteranenbeleid. Lees wat er nog meer wordt gedaan om een goede invulling te geven aan het veteranenbeleid.
Factsheet ‘Veteraneninstituut’ De Stichting het Veteraneninstituut neemt een groot deel van de uitvoering van het veteranenbeleid voor zijn rekening. Het streeft drie doelstellingen na. De eerste heeft betrekking op zorg, de tweede op maatschappelijke erkenning en waardering en de derde op kennis en onderzoek.