Home » Veteranen & hun missies » Publicaties » Beleid en uitvoering

Beleid en uitvoering

Sinds 1990 kent Nederland officieel veteranenbeleid, met als centrale doelstellingen het uitdragen en vergroten van maatschappelijke erkenning voor veteranen en het zorgdragen voor veteranen en hun relaties die negatieve gevolgen hebben ondervonden van de oorlogs- of uitzendervaringen.

Titel Samenvatting
Jaarverslag 2018 Het Veteraneninstituut (Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit. Jaarlijks leggen we activiteiten vast …
Veteranennota 2017 – 2018 In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de …
WNT Verantwoording 2017 Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel …
Jaarverslag 2017 Het Veteraneninstituut (hierna: Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit. Jaarlijks leggen we activiteiten …
Jaarverslag 2016 Het Veteraneninstituut (hierna: Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit. Jaarlijks leggen we activiteiten …
Veteranennota 2016-2017 In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de …
Rapport evaluatie Veteranenbeleid 2011-2016 De evaluatie van het veteranenbeleid gaat over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het veteranenbeleid tussen 2011 en 2016. De evaluatie …
Veteranennota 2016 – nota en brief In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de …
Jaarverslag 2015 Het Veteraneninstituut (hierna: Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit. Jaarlijks leggen we activiteiten …
Kerngegevens veteranen 2015 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi.
Veteranennota 1990 In 1990 verscheen de eerste veteranennota. Lees hier de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Lees hier ook de toelichting van de minister op de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen.
Veteranennota 2014 – bijlage Bij de Veteranennota 2014 verscheen een bijlage met een overzicht van allerlei initiatieven op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen die niet tot het officiële beleid behoren.
Veteranennota 2015 – nota en brief In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de …
Veteranenbesluit Op de tiende Nederlandse Veteranendag werd het Veteranenbesluit - en daarmee ook de Veteranenwet - van kracht. Het Veteranenbesluit regelt de uitvoering van de Veteranenwet die de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties regelt.
Veteranenwet In 2012 werd de Veteranenwet aangenomen. De wet regelt de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties. De wet werd van kracht op de tiende Nederlandse Veteranendag in 2014.
Nederlanders aan het woord – Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2015 De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag.
De pasta verdrijft de rijsttafel – Kenmerken, wensen en behoeften van jonge veteranen Artikel over veranderingen binnen de veteranenpopulatie gepubliceerd in Carré, tijdschrift van de Nederlandse Officieren Vereniging.
Herdenken of eren Checkpoint-artikel over herdenken en eren van gevallen militairen in verschillende landen en in verschillende tijdsperioden.
The times they are a-changing: veterans and veterans policy in the Netherlands Article on the history of veterans policy in the Netherlands, as well as an overview on possible developments in the future concerning veterans policy.
Veteranenbeleid in vogelvlucht, 1990-2005 Lees hier hoe het veteranenbeleid vorm heeft gekregen vanaf 1990 tot 2005
Bouwstenen voor een sociaaldemografisch profiel van de Nederlandse veteranenpopulatie Deze rapportage is geschreven door drie studenten van de KMA en levert voornamelijk informatie over de geografische spreiding van veteranen in Nederland
Nederlanders aan het woord – Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag.
Veteranenpanel Erkenning en Zorg: opvattingen, wensen en behoeften van veteranen Dit is de eerste peiling van het veteranenpanel. De eerste resultaten zijn veelbelovend en leveren een schat aan informatie op.
Wat willen jonge veteranen? Wat beweegt jonge veteranen? Welke wensen en behoeften hebben zij als gevolg van hun deelname aan een vredesmissie en nu hun diensttijd bij het Ministerie van Defensie erop zit?
Veteranen: ervaren erkenning en waardering In hoeverre voelen veteranen zich erkend en gewaardeerd? Wat vinden zij van het veteranenbeleid?
Inventarisatieonderzoek relevant voor veteranenzorg en –beleid Dit document geeft een overzicht van alle afgeronde en nog lopende onderzoeken naar veteranenbeleid in Nederland
Veteranen: onze zorg! In dit document zijn een aantal lezingen en workshops van het symposium "Veteranen: onze zorg!" op 27 november 2003 gebundeld.
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2005 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de allereerste Nederlandse Veteranendag in 2005 ervaren?
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2008 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2008 ervaren?
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2007 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2007 ervaren?
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2006 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2006 ervaren?
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2009 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2009 ervaren? Hoe waarderen zij de media-aandacht voor deze dag?
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2010 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2010 ervaren? Hoe waarderen zij de media-aandacht voor deze dag?
Wensen en behoeften van pré-veteranen De doelstelling van dit vervolgonderzoek is inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van de zogenaamde ‘pré-veteranen’, ten aanzien van hun veteranenstatus na het verlaten van de actieve militaire dienst.
Veteranenbeleid & Waardering – opvattingen van Nederlandse veteranen Welk belang hechten veteranen aan (onderdelen van) het veteranenbeleid? Hoe oordelen zij hierover? En in welke mate voelen veteranen zich gewaardeerd voor hun militaire inzet?
Nuldelijnshelpers 2013: persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften De huidige nuldelijnshelpers voor veteranen zijn bevraagd wat betreft hun persoonlijke ervaringen met nuldelijnsondersteuning, de organisatie van nuldelijnsondersteuning, ervaringen met doorverwijzen en vaardigheden, scholing en training.
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2013 Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag 2013 ervaren? Waarom gingen ze wel of niet naar Den Haag op deze dag? Wat valt er nog te verbeteren aan de dag?
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2012 Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag 2012 ervaren? Gingen zij ook naar een lokale veteranendag? Vinden zij dat de dag bijdraagt aan meer erkenning en waardering?
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2011 Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag in 2011 ervaren? Waren zij aanwezig in Den Haag of volgden ze dag in de media?
Veteranenpanel waardering dienstverlening Veteraneninstituut Hoe waarderen de dienstverlening van het Veteraneninstituut?
‘De doden tellen’ Deze publicatie laat zien wat we wel en niet weten Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog. Deskundigen aan het woord, in een serie interviews. Zij lichten de feiten en cijfers toe en gaan in op de omstandigheden waarin deze slachtoffers het leven lieten.
Jaarverslag 2014 Jaarlijks leggen we activiteiten vast in een activiteitenplan waaraan een begroting is gekoppeld. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2014.
Nuldelijnshelpers 2015, persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften Eind 2013 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en behoeften van nuldelijnshelpers, op verzoek van het Project Versterking …
Kerngegevens Defensie. Feiten en Cijfers. Klik hier om naar de kerngegevens van Defensie te gaan.
Factsheet ‘Veteraan in de Klas’ Lees hier meer over het educatief programma 'Veteraan in de Klas', waarbij een veteraan zijn verhaal vertelt aan leerlingen vanaf groep zeven.
Kerngegevens veteranen 2014 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi. Dit jaar was de bruikbaarheid van militaire werk- en uitzendervaring bij het vinden en vervullen van werk na de militaire dienst een extra thema.
Factsheet ‘Draaginsigne Gewonden’ Wat zijn de criteria voor het toekennen van een Draaginsigne Gewonden? Hoe vaak is het insigne tot nu toe toegekend?
Factsheet ‘Wensen en behoeften’ Welke wensen en behoeften hebben veteranen wat betreft het contact met andere veteranen, erkenning en waardering, zorg en ondersteuning en informatie?
Factsheet ‘Veteranen over waardering en beleid’ Door middel van vragenlijsten is door de Universiteit Utrecht en het Veteraneninstituut gepeild in hoeverre veteranen zich gewaardeerd voelen, hoe zij oordelen over het veteranenbeleid en wat voor wensen zij nog hebben wat betreft erkenning en waardering.
Factsheet ‘Veteranenstatus’ Lees hier wie veteraan is en hoe de veteranenstatus tot stand is gekomen.
Factsheet ‘Veteranenpashouders’ Ruim 66.000 Nederlandse veteranen hebben een veteranenpas. Lees hier over hun uitzendingen en persoonskenmerken.
Factsheet ‘Nederlandse Veteranendag’ De Nederlandse Veteranendag wordt jaarlijks op de laatste zaterdag van juni gehouden. Lees over de toegenomen waardering van veteranen voor deze dag en het belang dat de gemiddelde Nederlander hecht aan de Nederlandse Veteranendag.
Factsheet ‘Decoraties’ Lees meer over de toekenningsprocedure van decoraties en bekijk een overzicht van de verschillende decoraties die de Nederlandse overheid aan militairen toekent.
Factsheet ‘Maatschappelijke waardering’ Lees wat er gedaan wordt om maatschappelijke waardering voor veteranen te stimuleren en in hoeverre dat tot nog toe zijn vruchten afwerpt.
Factsheet ‘Veteranenzorg’ Lees over het Veteranenloket, over de klachten en problemen die veteranen kunnen ervaren en bij welke hulpverlenende instanties veteranen terecht kunnen komen.
Factsheet ‘Veteranenbeleid’ Het Veteranenloket en de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag zijn voorbeelden van de uitvoering van het veteranenbeleid. Lees wat er nog meer wordt gedaan om een goede invulling te geven aan het veteranenbeleid.
Factsheet ‘Veteraneninstituut’ De Stichting het Veteraneninstituut neemt een groot deel van de uitvoering van het veteranenbeleid voor zijn rekening. Het streeft drie doelstellingen na. De eerste heeft betrekking op zorg, de tweede op maatschappelijke erkenning en waardering en de derde op kennis en onderzoek.