WNT Verantwoording 2018

Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriële regeling en in beleidsregels algemene regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld.

 

 

 

 

Het Veteraneninstituut (hierna: Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit.

Jaarlijks leggen we activiteiten vast in een activiteitenplan waaraan een begroting is gekoppeld. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2015.

In 1990 verscheen de eerste veteranennota. Lees hier de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Lees hier ook de toelichting van de minister op de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen.

Bij de Veteranennota 2014 verscheen een bijlage met een overzicht van allerlei initiatieven op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen die niet tot het officiële beleid behoren.

In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar.

In de brief bij de Veteranennota geeft de minister een toelichting op de nota.

Op de tiende Nederlandse Veteranendag werd het Veteranenbesluit – en daarmee ook de Veteranenwet – van kracht. Het Veteranenbesluit regelt de uitvoering van de Veteranenwet die de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties regelt.