Home » Nieuws » Doorbraak in Indische ‘backpay-kwestie’ 4 november 2015

Er is een akkoord bereikt over de zogeheten backpay-kwestie: de niet uitbetaalde salarissen van ambtenaren en militairen uit Nederlands-Indië tijdens de Japanse bezetting. Per persoon wordt 25.000 euro netto uitgekeerd.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en het Indisch Platform zijn akkoord om de “Backpay” gezamenlijk tot een oplossing te brengen. Er wordt een financiële regeling getroffen voor de betrokkenen die nu nog in leven zijn.

Van Rijn: “Met deze regeling trachten we tegemoet te komen aan de onvrede in de Indische Gemeenschap door het ontbreken van een oplossing voor de Backpay. De geschiedenis van de afgelopen 70 jaar kunnen we niet ongedaan maken, maar ik hoop dat deze stap de weg vrijmaakt voor een nieuw hoofdstuk van onze gezamenlijke toekomst”.

Voorzitter van het Indisch Platform Silfraire Delhaye: “Deze stap die we samen zetten, stelt ons in de gelegenheid om zo snel mogelijk de mensen te helpen die al meer dan 70 jaar wachten op hun salaris. Onze directe focus op korte termijn is nu hierop gericht. Staatssecretaris Martin van Rijn doorbreekt hierin een 70 jaar durende impasse. Hiermee wordt een van de doelstellingen van het Indisch Platform op korte termijn ingewilligd. We zijn hier content mee.”

Betrokkenen zo min mogelijk belasten

Van Rijn en het Indisch Platform zullen verder overleg voeren over de precieze uitwerking van de regeling. Over een aantal kernpunten is al overeenstemming bereikt. Per rechthebbende zal een bedrag van 25.000 euro netto worden uitgekeerd. In de uitvoering zal maximaal worden aangesloten op reeds beschikbare informatie over de rechthebbenden, omwille van de snelheid en zodat betrokkenen – veelal ouder dan 90 jaar – zo min mogelijk worden belast.

Open zenuw

De kwestie heeft decennialang gespeeld. De militairen en ambtenaren in dienst van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement kregen tijdens de Tweede Wereldoorlog onder Japanse bezetting geen loon uitbetaald. Later achtte Nederland zich juridisch niet verplicht om de achterstallige salarissen uit te keren van onder anderen de KNIL-militairen die jarenlang in Japanse krijgsgevangenschap hadden gezeten.

Bron: Rijksoverheid

Reactie Veteraneninstituut:

Wij betreuren dat het zoveel tijd heeft gevergd, waardoor velen het geld en de erkenning van deze gederfde inkomsten zijn misgelopen. Maar vinden het positief dat voor de nog in leven zijnde veteranen er nu eindelijk een regeling is, waardoor zij in staat worden gesteld deze langslepende kwestie af te sluiten.


In december 2015 is de uitkeringsregeling Backpay ingesteld door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De regeling is bedoeld als morele genoegdoening aan voormalige ambtenaren en militairen die over de oorlogsjaren in Nederlands-Indië geen of niet volledig salaris hebben ontvangen en die nog in leven waren op 15 augustus 2015.Klik hier voor meer informatie.