26 juni 2018
Home Publicaties WNT Verantwoording 2017

WNT Verantwoording 2017

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriƫle regeling en in beleidsregels algemene regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld.

In de WNT is een algemeen bezoldigingsmaximum bepaald voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dat ongeveer gelijk is aan het ministersalaris.

Voor zorginstellingen, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur gelden andere, sectorale normen. De algemene en sectorale bezoldigingsmaxima worden jaarlijks herzien of opnieuw vastgesteld.

Downloads