Home » Veteranen & hun missies » Publicaties » Overzicht publicaties

Overzicht publicaties

Titel Samenvatting
WNT Verantwoording 2018 Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel …
Onderzoek: ‘Veteraan, hoe gaat het met u?’ (2019) Het onderzoek ‘Veteraan, hoe gaat het met u?’ is een herhaling van het vragenlijstonderzoek uit 2014 naar het welbevinden van …
Jaarverslag 2018 Het Veteraneninstituut (Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit. Jaarlijks leggen we activiteiten vast …
Onderzoek: Alles rustig aan het thuisfront? Het Veteraneninstituut heeft een onderzoek afgerond naar het thuisfront van veteranen die niet meer in dienst zijn. Tot het thuisfront …
Veteranenmonitor 2018 In opdracht van het Ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut en het Nationaal Comité Veteranendag heeft Motivaction International B.V. (hierna: Motivaction) …
WNT Verantwoording 2017 Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel …
Tabellenboek ‘Alles rustig aan het thuisfront?’ Een onderzoek naar de behoefte aan erkenning, waardering en ondersteuning onder het thuisfront van post-actieve veteranen.
Veteranennota 2017 – 2018 In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de …
Voorverkenning onderzoek zorgbehoeften Dutchbat III-veteranen Op 30 januari 2018 besloot u een begeleidingscommissie in te stellen, belast met het onderzoek naar de zorgbehoeften van Dutchbat …
Jaarverslag 2017 Het Veteraneninstituut (hierna: Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit. Jaarlijks leggen we activiteiten …
Kerngegevens veteranen 2018 Medio 2018 heeft het Veteraneninstituut onderzoek gedaan onder 2.500 veteranen naar hun opvattingen en ervaringen. In het rapport, dat u …
Kerngegevens veteranen 2016 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi.
Jaarverslag 2016 Het Veteraneninstituut (hierna: Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit. Jaarlijks leggen we activiteiten …
Nederlandse vrouwelijke veteranen Het onderzoek naar vrouwelijke veteranen is ingegeven door signalen vanuit Amerika dat er mogelijk niet voldaan wordt aan de (zorg)behoeften …
Onderzoekswijzer inventarisatie onderzoek maatschappelijke erkenning Veteranen Voor belangstellenden een up-to-date inventarisatie van het onderzoek naar maatschappelijke erkenning voor veteranen. De Onderzoekswijzer zal periodiek worden geactualiseerd.
Kerngegevens veteranen 2017 Net voor de zomer heeft het Veteraneninstituut onderzoek gedaan onder 2.000 veteranen naar hun opvattingen en ervaringen. In de rapportage, …
Veteranennota 2016-2017 In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de …
Kerngegevens veteranen 2015 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi.
Jaarverslag 2015 Het Veteraneninstituut (hierna: Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit. Jaarlijks leggen we activiteiten …
Policy document on veterans 2015-2016 This is an unofficial translation and is not authorized by the Minister of Defence.  
Nederlanders aan het woord: Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2016 Hoeveel waardering hebben Nederlanders voor veteranen en wat voor beeld hebben zij van hen? Wat vinden zij verder van de …
Veteranennota 2016 – nota en brief In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de …
Rapport evaluatie Veteranenbeleid 2011-2016 De evaluatie van het veteranenbeleid gaat over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het veteranenbeleid tussen 2011 en 2016. De evaluatie …
Dagbladmonitor Veteranen 2015-2016 Onderzoek naar berichtgeving over veteranen in de Nederlandse dagbladen.
Onderzoekswijzer Gezondheid en Welzijn 2015 Een inventarisatie van afgeronde en lopende onderzoeken onder veteranen betreffende het onderwerp gezondheid en welzijn.
‘De doden tellen’ Deze publicatie laat zien wat we wel en niet weten Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog. Deskundigen aan het woord, in een serie interviews. Zij lichten de feiten en cijfers toe en gaan in op de omstandigheden waarin deze slachtoffers het leven lieten.
Factsheet ‘Posttraumatische stressstoornis na uitzending’ Wat is PTSS en hoe vaak komt het voor onder veteranen? Hoe kan PTSS behandeld worden?
Factsheet ‘Veteranen met een missie’ Lees hier over veteranen die humanitaire projecten opzetten in het buitenland.
10 tips voor het organiseren van een lokale veteranendag! Donderdag 22 januari was een groep van ongeveer vijftig Nederlandse gemeenten te gast bij het Veteraneninstituut en liet zich informeren …
Nuldelijnshelpers 2015, persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften Eind 2013 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en behoeften van nuldelijnshelpers, op verzoek van het Project Versterking …
Factsheet ‘Veterans with a mission’ Peacekeeping missions nowadays frequently include activities in the area of reconstruction and humanitarian aid. For veterans, it does not always …
Factsheet ‘Post-traumatic Stress Disorder following deployment’ A substantial majority of the Dutch population (approximately 80%) will at some point experience one or more potentially traumatic events. …
Zelfdoding onder uitgezonden Nederlandse militairen Zelfdodingen onder Nederlandse mannelijke militairen die op missie zijn geweest vergeleken met mannen die niet op missie zijn geweest. In …
Factsheet ‘Interviewcollectie Nederlandse Veteranen’ Wat voor interviews zijn er te vinden in het Interviewproject Nederlandse Veteranen van het Veteraneninstituut?
Jaarverslag 2014 Jaarlijks leggen we activiteiten vast in een activiteitenplan waaraan een begroting is gekoppeld. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2014.
Factsheet ‘Dutch Veterans’ Interview Collection’ Since the Second World War, the Netherlands armed forces have been deployed in conflicts and on missions in virtually all …
Factsheet ‘Unexplained Physical Symptoms’ Service personnel are exposed to health risks during their deployment. They may be involved in clashes or other violent situations. …
Veterans’ Core Date 2015 In conducting the Core Data of Veterans for 2015 survey we hope to gain a clearer understanding of the wishes, …
Checkpoint artikel: Uitreiking van het draaginsigne Nobelprijs in Havelte Het Nobelprijsinsigne is er eindelijk. Wat betekent dit insigne voor degenen die hem mogen ontvangen? Dit Checkpointartikel geeft een antwoord …
Nederlanders aan het woord – Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2015 De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag.
Onderzoek: Veteraan hoe gaat het met u? (2015) Vrijwel alle veteranen die hebben deelgenomen aan een oorlog of vredesoperatie hebben dat toen als bijzonder ervaren. Maar hoe gaat het nu met hen? Hoe kijken ze terug op de uitzending? Heeft de uitzending nog invloed (gehad) op hun verdere leven? Hebben ze behoefte aan zorg?
Factsheet ‘Onverklaarde lichamelijke klachten’ Lees hier over lichamelijk onverklaarbare klachten bij veteranen na uitzending.
Komt veteraan zijn met de jaren? Dit Checkpointartikel bevat een samenvatting van het onderzoek Kerngegevens 2014. In dit onderzoek staat de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi centraal.
Hoe zien Nederlanders de veteraan? In dit Checkpointartikel staat een samenvatting van het opinieonderzoek dat Defensie, de stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut hebben gehouden onder de Nederlandse bevolking in de afgelopen jaren. Het beschrijft het beeld dat Nederlanders hebben van 'de veteraan'.
Nuldelijnshelpers: persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften 2015 De huidige nuldelijnshelpers voor veteranen zijn bevraagd wat betreft hun persoonlijke ervaringen met nuldelijnsondersteuning, de organisatie van nuldelijnsondersteuning, ervaringen met doorverwijzen en vaardigheden, scholing en training. Ook de samenwerking met het Veteranenloket is aan bod gekomen.
Zelfdoding onder veteranen In dit Checkpointartikel staat een samenvatting van het onderzoek dat het RIVM heeft gehouden naar zelfdoding onder veteranen.
Veteranennota 2015 – nota en brief In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de …
Veteranennota 2014 – bijlage Bij de Veteranennota 2014 verscheen een bijlage met een overzicht van allerlei initiatieven op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen die niet tot het officiële beleid behoren.
Suicide mortality among deployed male military personnel – rapport Het RIVM heeft over de periode 2004-2012 onderzocht hoeveel van de uitgezonden militairen zijn overleden en hoeveel van hen zijn overleden door zelfdoding. Daarnaast is bekeken hoe dit aantal zich verhoudt tot het aantal zelfdodingen onder personen die niet op missie zijn geweest. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat in de periode 2004-2012 meer mannelijke militairen die minstens 30 dagen aaneengesloten op missie zijn geweest, zijn overleden door zelfdoding, in verhouding tot mannen die niet op missie zijn geweest.
Factsheet ‘Veteraneninstituut’ De Stichting het Veteraneninstituut neemt een groot deel van de uitvoering van het veteranenbeleid voor zijn rekening. Het streeft drie doelstellingen na. De eerste heeft betrekking op zorg, de tweede op maatschappelijke erkenning en waardering en de derde op kennis en onderzoek.
Onderzoekswijzer Gezondheid en Welzijn 2014 Een inventarisatie van afgeronde en lopende onderzoeken onder veteranen betreffende het onderwerp gezondheid en welzijn
Factsheet ‘Veteranenbeleid’ Het Veteranenloket en de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag zijn voorbeelden van de uitvoering van het veteranenbeleid. Lees wat er nog meer wordt gedaan om een goede invulling te geven aan het veteranenbeleid.
Factsheet ‘Veteranenzorg’ Lees over het Veteranenloket, over de klachten en problemen die veteranen kunnen ervaren en bij welke hulpverlenende instanties veteranen terecht kunnen komen.
Factsheet ‘Maatschappelijke waardering’ Lees wat er gedaan wordt om maatschappelijke waardering voor veteranen te stimuleren en in hoeverre dat tot nog toe zijn vruchten afwerpt.
Veteranenpanel waardering dienstverlening Veteraneninstituut Hoe waarderen de dienstverlening van het Veteraneninstituut?
Factsheet ‘Veteranen en hun missies’ Iedere groep veteranen heeft zijn eigen achtergrond en eigen plek in de geschiedenis. Lees meer over de achtergronden en cijfers van de verschillende missies.
Factsheet ‘Decoraties’ Lees meer over de toekenningsprocedure van decoraties en bekijk een overzicht van de verschillende decoraties die de Nederlandse overheid aan militairen toekent.
Thema Checkpoint: Operatie Market Garden Het thema van de Checkpoint van september 2014 was Operatie Market Garden.
Factsheet ‘Publieke opinie over veteranen’ Sinds 2000 laat het Veteraneninstituut jaarlijks onderzoek doen naar de maatschappelijke opvattingen over veteranen en veteranenthema’s, waarbij een deel van de vragen telkens terugkeert.
Factsheet ‘Nederlandse Veteranendag’ De Nederlandse Veteranendag wordt jaarlijks op de laatste zaterdag van juni gehouden. Lees over de toegenomen waardering van veteranen voor deze dag en het belang dat de gemiddelde Nederlander hecht aan de Nederlandse Veteranendag.
Factsheet ‘Monumenten’ Een monument is niet alleen een eerbetoon aan de omgekomen militairen, maar heeft ook een duidelijke functie in het bredere proces van zingeving. Lees over de verschillende soorten monumenten, aan welke missie(s) zij herinneren en welke herdenkingen bij monumenten plaatsvinden.
Factsheet ‘Veteranenpashouders’ Ruim 66.000 Nederlandse veteranen hebben een veteranenpas. Lees hier over hun uitzendingen en persoonskenmerken.
Factsheet ‘Veteranenstatus’ Lees hier wie veteraan is en hoe de veteranenstatus tot stand is gekomen.
Factsheet ‘Terugblik op uitzendervaringen’ Lees hier de resultaten van een grootschalig onderzoek onder veteranen naar zingeving, persoonlijke groei en veerkracht na deelname aan een militaire missie.
Factsheet ‘Veteranen over waardering en beleid’ Door middel van vragenlijsten is door de Universiteit Utrecht en het Veteraneninstituut gepeild in hoeverre veteranen zich gewaardeerd voelen, hoe zij oordelen over het veteranenbeleid en wat voor wensen zij nog hebben wat betreft erkenning en waardering.
Factsheet ‘Schuld- en schaamtebeleving na vredesmissies’ Lees hier over de schuld- en schaamtebeleving van de Nederlandse veteranen.
Nederlanders aan het woord – Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag.
Veterans Decree 2014 Decree of 17 June 2014 containing detailed rules concerning the special duty of care for veterans (Veterans’ Decree). This is …
’We don’t remember days, we remember moments’ 18 oktober. De grote UNIFIL-reünie in het nieuwe Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Een verslag van Marjolein van der Werf, dochter van een UNIFIL- veteraan.
Factsheet ‘Netherlands Veterans’ Institute’ Factsheet on the Netherlands Veterans’ Institute.
Factsheet ‘Veterans’ Policy’ Factsheet on the Veterans’ Policy.
Factsheet ‘Veterans’ Care’ Factsheet on the care for veterans.
Factsheet ‘Public appreciation’ More than twenty years ago the realisation dawned that the government had failed in showing its appreciation for veterans. The …
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2014 De gezelligheid op het Malieveld, het defilé door drukbezocht Den Haag en de plechtigheid in de Ridderzaal: alles valt goed in de smaak bij de aanwezige veteranen.
Factsheet ‘Veterans and their missions’ Under the Veterans Act, which entered into force in 2014, a veteran is “the serviceman or servicewoman, former serviceman or …
Factsheet ‘The home front during the deployment cycle’ Participation in a peacekeeping mission affects not only the serviceman but also his relatives and family members. The home front …
Factsheet ‘Decorations’ Decorations are awards and honours given for outstanding services and achievements. Granting decorations is a long-standing phenomenon in Western culture. …
Factsheet ‘Public Opinion on Veterans’ Since 2000, the Veterans’ Institute has had an annual survey conducted into public opinion on veterans and topics related to …
Factsheet ‘Veterans & the Media’ Appreciation and perception are closely linked terms. Some veterans feel unappreciated or under-appreciated and also make reference to the media …
Factsheet ‘Netherlands Veterans’ Day’ In 2003, the then State Secretary for Defence, Cees van der Knaap, decided to launch a Netherlands Veterans’ Day. The …
Factsheet ‘Commemorative Badge for the Wounded’ In 1990, the first veterans’ policy document ‘Coherent care for veterans’ was published. It considered, among other things, that all …
Factsheet ‘Memorials’ Since the Second World War, more than 22,000 service personnel and militarised civilians serving in the Netherlands armed services have …
Factsheet ‘Wishes and needs of veterans’ What are the wishes and needs of veterans? The answer to this question is of great importance to the parties …
Factsheet ‘Veterans’ Card Holders’ The Dutch government recognises the special achievements of its veterans by, among other things, granting them a veterans’ card. The …
Kerngegevens Defensie. Feiten en Cijfers. Klik hier om naar de kerngegevens van Defensie te gaan.
Factsheet ‘Veteran Status’ Since the publication of the ‘Coherent Care for Veterans’ policy document in 1990, the Netherlands has been pursuing an active …
Factsheet ‘Looking back on deployment experiences’ In collaboration with Utrecht University, the Veterans’ Institute has conducted a large-scale study regarding personal growth, resilience and finding meaning …
Factsheet ‘Veterans on appreciation and policy’ With the Dutch veterans’ policy the Ministry of Defence seeks, among other things, to increase public appreciation for veterans. Based …
Factsheet ‘Feelings of guilt and shame after peacekeeping missions’ During a deployment, service personnel can be confronted with various dilemmas, including moral dilemmas. They may also witness the suffering …
Factsheet ‘Veteran in the Classroom’ The educational programme ‘Veteran in the Classroom’ is part of a broader educational programme of the National Veterans’ Day Committee. …
Veterans’ Core Data 2014 In conducting the Core Data of Veterans for 2014 survey we hope to gain a clearer understanding of the wishes, …
Factsheet ‘Het thuisfront tijdens de uitzendcyclus’ Wat voor invloed heeft een uitzending op het thuisfront van de uitgezonden militair?
Factsheet ‘Wensen en behoeften’ Welke wensen en behoeften hebben veteranen wat betreft het contact met andere veteranen, erkenning en waardering, zorg en ondersteuning en informatie?
Factsheet ‘Draaginsigne Gewonden’ Wat zijn de criteria voor het toekennen van een Draaginsigne Gewonden? Hoe vaak is het insigne tot nu toe toegekend?
Factsheet ‘Veteranen & Media’ Lees hier meer over de aandacht die in de media wordt geschonken aan veteranen. Wat is de toonzetting en de thematiek van deze berichten?
Kerngegevens veteranen 2014 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi. Dit jaar was de bruikbaarheid van militaire werk- en uitzendervaring bij het vinden en vervullen van werk na de militaire dienst een extra thema.
Factsheet ‘Veteraan in de Klas’ Lees hier meer over het educatief programma 'Veteraan in de Klas', waarbij een veteraan zijn verhaal vertelt aan leerlingen vanaf groep zeven.
5 sollicitatietips voor veteranen Solliciteren blijft lastig. Voor iedereen. Nog lastiger is het als je voor het eerst gaat solliciteren naar een ‘gewone’ baan. Vijf sollicitatietips voor veteranen.
Onderzoek veteranenbegraafplaats Het Veteraneninstituut heeft eind 2012 een breder onderzoek verricht naar de wensen die veteranen hebben ten aanzien van hun uitvaart. Op …
5 tips om als veteraan te slagen op de arbeidsmarkt Officier Logistiek op je cv zetten en er dan vanuit gaan dat ze je wel snappen. Eén van de fouten die veteranen maken bij een zoektocht naar een baan. 5 tips om wél te slagen.
Veteranenbesluit Op de tiende Nederlandse Veteranendag werd het Veteranenbesluit - en daarmee ook de Veteranenwet - van kracht. Het Veteranenbesluit regelt de uitvoering van de Veteranenwet die de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties regelt.
Censuur in Nederlands-Indië Lees de Checkpoint van maart 2014 over Censuur in Nederlands-Indië.
Veteranenmonitor 2013 Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2013.
Veteranenpanel arbeidsmarkt Wat was de eerste baan die veteranen vonden na dienstverlaten? Wat was de rol van Defensie hierbij? En hoe hebben veteranen de verdere loopbaan ervaren?
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2013 Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag 2013 ervaren? Waarom gingen ze wel of niet naar Den Haag op deze dag? Wat valt er nog te verbeteren aan de dag?
Nuldelijnshelpers 2013: persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften De huidige nuldelijnshelpers voor veteranen zijn bevraagd wat betreft hun persoonlijke ervaringen met nuldelijnsondersteuning, de organisatie van nuldelijnsondersteuning, ervaringen met doorverwijzen en vaardigheden, scholing en training.
Veteranendagen Dagbladmonitor 2012 Alle krantenartikelen die het woord veteranendag(en) bevatten in de vijf grootste landelijke en de vijf grootste regionale dagbladen zijn onderzocht op omvang, hoofdonderwerp, onderwerplabel, soort veteranendag.
Veteranenbeleid & Waardering – opvattingen van Nederlandse veteranen Welk belang hechten veteranen aan (onderdelen van) het veteranenbeleid? Hoe oordelen zij hierover? En in welke mate voelen veteranen zich gewaardeerd voor hun militaire inzet?
Bouwstenen voor een sociaaldemografisch profiel van de Nederlandse veteranenpopulatie Deze rapportage is geschreven door drie studenten van de KMA en levert voornamelijk informatie over de geografische spreiding van veteranen in Nederland
Thema Checkpoint: Korea In augustus 2013 was het 60 jaar geleden dat de Koreaoorlog werd beëindigd met een wapenstilstand. De Checkpoint van juli/augustus 2013 is volledig aan dit thema gewijd.
Veteranenmonitor 2012 Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2012.
Veteranenpanel nazorg en re-integratie Hoe denken de Nederlandse veteranen over de nazorg? Hoe hebben zij de re-integratie in de burgermaatschappij en op de arbeidsmarkt ervaren?
Veteranenpanel begrip, waardering en contact Dit is een extra analyse op de resultaten van de eerste peiling van het Veteranenpanel. Gekeken is of de respondenten met veel behoefte aan nazorg verschillen van degenen met minder of geen behoefte aan nazorg.
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2012 Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag 2012 ervaren? Gingen zij ook naar een lokale veteranendag? Vinden zij dat de dag bijdraagt aan meer erkenning en waardering?
Veterans Act 2012 Bulletin of Acts and Decrees of the Kingdom of the Netherlands. This is an unofficials translation and not authorized by …
Veteranenwet In 2012 werd de Veteranenwet aangenomen. De wet regelt de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties. De wet werd van kracht op de tiende Nederlandse Veteranendag in 2014.
Veteranenpanel kameraadschap en contact Hoe ervaren Nederlandse veteranen het kameraadschap onderling? En hoe houden zij na dienstverlaten nog contact met de oude maten?
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2011 Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag in 2011 ervaren? Waren zij aanwezig in Den Haag of volgden ze dag in de media?
Politie in aanraking met veteranen De politieregio Kennemerland heeft het initiatief genomen om met de Politieacademie en het Veteraneninstituut te onderzoeken wat de aard is van de contacten van de politie met veteranen en hoe vaak die voorkomen.
Veteranenpanel Erkenning en Zorg: opvattingen, wensen en behoeften van veteranen Dit is de eerste peiling van het veteranenpanel. De eerste resultaten zijn veelbelovend en leveren een schat aan informatie op.
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2010 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2010 ervaren? Hoe waarderen zij de media-aandacht voor deze dag?
Veteranen: ervaren erkenning en waardering In hoeverre voelen veteranen zich erkend en gewaardeerd? Wat vinden zij van het veteranenbeleid?
Veteranenmonitor 2009 Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2009.
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2009 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2009 ervaren? Hoe waarderen zij de media-aandacht voor deze dag?
Combat and Commemoration The public image of Dutch veterans and the influence of Afghanistan and Dutch Veterans Day.
Veteranenmonitor 2008 Hoe denkt de Nederlandse bevolking over haar veteranen? Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Nederlandse bevolking hierover dacht in 2008.
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2008 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2008 ervaren?
Dutch veterans in public opinion and press This article gives an overview of publicity and public images surrounding the armed forces, veterans and Veterans Day.
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2007 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2007 ervaren?
Wensen en behoeften van pré-veteranen De doelstelling van dit vervolgonderzoek is inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van de zogenaamde ‘pré-veteranen’, ten aanzien van hun veteranenstatus na het verlaten van de actieve militaire dienst.
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2006 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2006 ervaren?
Veteranenbeleid in vogelvlucht, 1990-2005 Lees hier hoe het veteranenbeleid vorm heeft gekregen vanaf 1990 tot 2005
Het imago van Nederlandse veteranen na WO2 Artikel over het imago van de veteraan door de jaren heen, gepubliceerd in Carré, tijdschrift van de Nederlandse Officieren Vereniging.
Herdenken of eren Checkpoint-artikel over herdenken en eren van gevallen militairen in verschillende landen en in verschillende tijdsperioden.
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2005 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de allereerste Nederlandse Veteranendag in 2005 ervaren?
Libanon laat ons nooit helemaal los Resultaten van onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van UNIFIL'ers die in de periode 1979-1985 naar Libanon zijn uitgezonden
Shifting images. The public image of Dutch veterans, past and present. Paper gepubliceerd ter gelegenheid van en gepresenteerd op de Inter-University Seminar on Armed Forces and Society (IUS) in 2005. Gielt Algra & Martin Elands
Veteranen: onze zorg! In dit document zijn een aantal lezingen en workshops van het symposium "Veteranen: onze zorg!" op 27 november 2003 gebundeld.
Inventarisatieonderzoek relevant voor veteranenzorg en –beleid Dit document geeft een overzicht van alle afgeronde en nog lopende onderzoeken naar veteranenbeleid in Nederland
The times they are a-changing: veterans and veterans policy in the Netherlands Article on the history of veterans policy in the Netherlands, as well as an overview on possible developments in the future concerning veterans policy.
Uitgesteld gesneuveld Checkpoint-artikel over zelfdoding onder veteranen in verschillende landen.
De pasta verdrijft de rijsttafel – Kenmerken, wensen en behoeften van jonge veteranen Artikel over veranderingen binnen de veteranenpopulatie gepubliceerd in Carré, tijdschrift van de Nederlandse Officieren Vereniging.
Pilotonderzoek Kwaliteit van Leven Nieuw-Guineaveteranen in de 21e eeuw Centrale vraagstelling: Is de WHOQOL-100 een bruikbaar instrument voor het meten van kwaliteit van leven bij een een subgroep veteranen?
Onderzoek naar (het ontbreken van) hulpzoekgedrag van jonge veteranen Dit verkennende onderzoek geeft inzicht in het hulpzoekgedrag van veteranen vanaf de missie UNIFIL. Hierbij wordt met name de focus gelegd op degenen met problemen die geen hulp zoeken.
Wat willen jonge veteranen? Wat beweegt jonge veteranen? Welke wensen en behoeften hebben zij als gevolg van hun deelname aan een vredesmissie en nu hun diensttijd bij het Ministerie van Defensie erop zit?
Effectiviteit van Interventies bij Getraumatiseerde Veteranen Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de effecten van (psycho)therapeutische interventies bij getraumatiseerde veteranen.
Veteranennota 1990 In 1990 verscheen de eerste veteranennota. Lees hier de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Lees hier ook de toelichting van de minister op de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen.
5 handige tips voor een spreekbeurt over veteranen! Zit je in groep 7/8 en geef jij binnenkort een spreekbeurt? Ben jij op zoek naar een supercool onderwerp? Geef …