Titel Samenvatting Auteur Jaar
Veteranenmonitor 2020 Ministerie van Defensie 2020
WNT verantwoording 2019 Veteraneninstituut 2020
Veteranennota 2019-2020 Ministerie van Defensie 2020
WNT Verantwoording 2018 Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriële regeling en in beleidsregels algemene regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld. Veteraneninstituut 2019
Jaarverslag 2018 Jaarverslag met overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2018. Veteraneninstituut 2019
WNT Verantwoording 2017 Krachtens de WNT zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriële regeling en in beleidsregels algemene regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld. Veteraneninstituut 2018
Veteranennota 2017 – 2018 In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. Ministerie van Defensie 2018
Jaarverslag 2017  Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Veteraneninstituut in het jaar 2017. Veteraneninstituut 2018
Jaarverslag 2016 Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Veteraneninstituut in het jaar 2016. Veteraneninstituut 2017
Veteranennota 2016-2017 In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. Ministerie van Defensie 2017
Kerngegevens veteranen 2015 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi. Melanie Dirksen 2016
Jaarverslag 2015 Het Veteraneninstituut (hierna: Vi) voert een belangrijk deel van het door het Ministerie van Defensie vastgestelde veteranenbeleid uit. Jaarlijks leggen we activiteiten … Veteraneninstituut 2016
Veteranennota 2016 – nota en brief In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de brief bij de Veteranennota geeft de minister een toelichting op de nota. Ministerie van Defensie 2016
Rapport evaluatie Veteranenbeleid 2011-2016 De evaluatie van het veteranenbeleid gaat over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het veteranenbeleid tussen 2011 en 2016. Ministerie van Defensie 2016
‘De doden tellen’ Deze publicatie laat zien wat we wel en niet weten Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog. Deskundigen aan het woord, in een serie interviews. Zij lichten de feiten en cijfers toe en gaan in op de omstandigheden waarin deze slachtoffers het leven lieten. Renske Krimp MA 2015
Nuldelijnshelpers 2015 Eind 2013 is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en behoeften van nuldelijnshelpers. Yvon de Reuver, Melanie Dirksen, Jacco Duel 2015
Jaarverslag 2014 Jaarlijks leggen we activiteiten vast in een activiteitenplan waaraan een begroting is gekoppeld. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten van het Vi in het jaar 2014. Veteraneninstituut 2015
Nederlanders aan het woord – Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2015 De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag. TOS 2015
Veteranennota 2015 – nota en brief In de veteranennota wordt teruggeblikt op uitgevoerd veteranenbeleid en worden doelstellingen geformuleerd op dit gebied voor komend jaar. In de … Ministerie van Defensie 2015
Veteranennota 2014 – bijlage Bij de Veteranennota 2014 verscheen een bijlage met een overzicht van allerlei initiatieven op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen die niet tot het officiële beleid behoren. Ministerie van Defensie 2015
Factsheet ‘Veteraneninstituut’ De Stichting het Veteraneninstituut neemt een groot deel van de uitvoering van het veteranenbeleid voor zijn rekening. Het streeft drie doelstellingen na. De eerste heeft betrekking op zorg, de tweede op maatschappelijke erkenning en waardering en de derde op kennis en onderzoek. Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Veteranenbeleid’ Het Veteranenloket en de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag zijn voorbeelden van de uitvoering van het veteranenbeleid. Lees wat er nog meer wordt gedaan om een goede invulling te geven aan het veteranenbeleid. Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Veteranenzorg’ Lees over het Veteranenloket, over de klachten en problemen die veteranen kunnen ervaren en bij welke hulpverlenende instanties veteranen terecht kunnen komen. Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Maatschappelijke waardering’ Lees wat er gedaan wordt om maatschappelijke waardering voor veteranen te stimuleren en in hoeverre dat tot nog toe zijn vruchten afwerpt. Veteraneninstituut 2014
Veteranenpanel waardering dienstverlening Veteraneninstituut Hoe waarderen de dienstverlening van het Veteraneninstituut? Blauw Research 2014
Factsheet ‘Decoraties’ Lees meer over de toekenningsprocedure van decoraties en bekijk een overzicht van de verschillende decoraties die de Nederlandse overheid aan militairen toekent. Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Nederlandse Veteranendag’ De Nederlandse Veteranendag wordt jaarlijks op de laatste zaterdag van juni gehouden. Lees over de toegenomen waardering van veteranen voor deze dag en het belang dat de gemiddelde Nederlander hecht aan de Nederlandse Veteranendag. Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Veteranenpashouders’ Ruim 66.000 Nederlandse veteranen hebben een veteranenpas. Lees hier over hun uitzendingen en persoonskenmerken. Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Veteranenstatus’ Lees hier wie veteraan is en hoe de veteranenstatus tot stand is gekomen. Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Veteranen over waardering en beleid’ Door middel van vragenlijsten is door de Universiteit Utrecht en het Veteraneninstituut gepeild in hoeverre veteranen zich gewaardeerd voelen, hoe zij oordelen over het veteranenbeleid en wat voor wensen zij nog hebben wat betreft erkenning en waardering. Veteraneninstituut 2014
Nederlanders aan het woord – Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 De Stichting Nederlandse Veteranendag en het Veteraneninstituut onderzoeken in samenwerking met Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) van het Ministerie van Defensie de opinie van het Nederlands publiek voor de Nederlandse veteranen en de Nederlandse Veteranendag. TOS 2014
Kerngegevens Defensie. Feiten en Cijfers. Klik hier om naar de kerngegevens van Defensie te gaan. Ministerie van Defensie 2014
Factsheet ‘Wensen en behoeften’ Welke wensen en behoeften hebben veteranen wat betreft het contact met andere veteranen, erkenning en waardering, zorg en ondersteuning en informatie? Veteraneninstituut 2014
Factsheet ‘Draaginsigne Gewonden’ Wat zijn de criteria voor het toekennen van een Draaginsigne Gewonden? Hoe vaak is het insigne tot nu toe toegekend? Veteraneninstituut 2014
Kerngegevens veteranen 2014 Kerngegevens is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek naar de mening van veteranen over het veteranenbeleid en de dienstverlening van het Vi. Dit jaar was de bruikbaarheid van militaire werk- en uitzendervaring bij het vinden en vervullen van werk na de militaire dienst een extra thema. Jacco Duel & Yvon de Reuver 2014
Factsheet ‘Veteraan in de Klas’ Lees hier meer over het educatief programma 'Veteraan in de Klas', waarbij een veteraan zijn verhaal vertelt aan leerlingen vanaf groep zeven. Veteraneninstituut 2014
Veteranenbesluit Op de tiende Nederlandse Veteranendag werd het Veteranenbesluit - en daarmee ook de Veteranenwet - van kracht. Het Veteranenbesluit regelt de uitvoering van de Veteranenwet die de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties regelt. Staatsblad 2014
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2013 Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag 2013 ervaren? Waarom gingen ze wel of niet naar Den Haag op deze dag? Wat valt er nog te verbeteren aan de dag? Yvon de Reuver 2013
Nuldelijnshelpers 2013: persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften De huidige nuldelijnshelpers voor veteranen zijn bevraagd wat betreft hun persoonlijke ervaringen met nuldelijnsondersteuning, de organisatie van nuldelijnsondersteuning, ervaringen met doorverwijzen en vaardigheden, scholing en training. Yvon de Reuver 2013
Veteranenbeleid & Waardering – opvattingen van Nederlandse veteranen Welk belang hechten veteranen aan (onderdelen van) het veteranenbeleid? Hoe oordelen zij hierover? En in welke mate voelen veteranen zich gewaardeerd voor hun militaire inzet? Jos Groen et al 2013
Bouwstenen voor een sociaaldemografisch profiel van de Nederlandse veteranenpopulatie Deze rapportage is geschreven door drie studenten van de KMA en levert voornamelijk informatie over de geografische spreiding van veteranen in Nederland R.J.A. van den Broek et al 2013
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2012 Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag 2012 ervaren? Gingen zij ook naar een lokale veteranendag? Vinden zij dat de dag bijdraagt aan meer erkenning en waardering? Yvon de Reuver 2012
Veteranenwet In 2012 werd de Veteranenwet aangenomen. De wet regelt de erkenning en zorg voor veteranen en hun relaties. De wet werd van kracht op de tiende Nederlandse Veteranendag in 2014. Staatsblad 2012
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2011 Hoe hebben veteranen de Nederlandse Veteranendag in 2011 ervaren? Waren zij aanwezig in Den Haag of volgden ze dag in de media? Yvon de Reuver 2011
Veteranenpanel Erkenning en Zorg: opvattingen, wensen en behoeften van veteranen Dit is de eerste peiling van het veteranenpanel. De eerste resultaten zijn veelbelovend en leveren een schat aan informatie op. Michaela Schok et al 2011
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2010 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2010 ervaren? Hoe waarderen zij de media-aandacht voor deze dag? Jos Groen & Jos Weerts 2010
Veteranen: ervaren erkenning en waardering In hoeverre voelen veteranen zich erkend en gewaardeerd? Wat vinden zij van het veteranenbeleid? Joyce Motshagen 2010
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2009 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2009 ervaren? Hoe waarderen zij de media-aandacht voor deze dag? Patricia Huls- van Zijl & Yvon de Reuver 2009
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2008 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2008 ervaren? Patricia Huls- Van Zijl & Gerrie Koops 2008
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2007 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2007 ervaren? Patricia Huls- van Zijl & C. Harreveld 2007
Wensen en behoeften van pré-veteranen De doelstelling van dit vervolgonderzoek is inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van de zogenaamde ‘pré-veteranen’, ten aanzien van hun veteranenstatus na het verlaten van de actieve militaire dienst. Patricia Huls- van Zijl & Gerard Verresen 2006
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2006 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de Nederlandse Veteranendag 2006 ervaren? Patricia Huls- van Zijl & J.E. Eefting 2006
Veteranenbeleid in vogelvlucht, 1990-2005 Lees hier hoe het veteranenbeleid vorm heeft gekregen vanaf 1990 tot 2005 Martin Elands 2005
Herdenken of eren Checkpoint-artikel over herdenken en eren van gevallen militairen in verschillende landen en in verschillende tijdsperioden. Gielt Algra 2005
Evaluatie Nederlandse Veteranendag 2005 Hoe hebben de Nederlandse veteranen de allereerste Nederlandse Veteranendag in 2005 ervaren? Patricia Huls- van Zijl 2005
Veteranen: onze zorg! In dit document zijn een aantal lezingen en workshops van het symposium "Veteranen: onze zorg!" op 27 november 2003 gebundeld. Marten Meijer 2004
Inventarisatieonderzoek relevant voor veteranenzorg en –beleid Dit document geeft een overzicht van alle afgeronde en nog lopende onderzoeken naar veteranenbeleid in Nederland C.J.M. Molenschot 2004
The times they are a-changing: veterans and veterans policy in the Netherlands Article on the history of veterans policy in the Netherlands, as well as an overview on possible developments in the future concerning veterans policy. Gielt Algra et al 2003
De pasta verdrijft de rijsttafel – Kenmerken, wensen en behoeften van jonge veteranen Artikel over veranderingen binnen de veteranenpopulatie gepubliceerd in Carré, tijdschrift van de Nederlandse Officieren Vereniging. Gielt Algra & Joanne Mouthaan 2003
Wat willen jonge veteranen? Wat beweegt jonge veteranen? Welke wensen en behoeften hebben zij als gevolg van hun deelname aan een vredesmissie en nu hun diensttijd bij het Ministerie van Defensie erop zit? Joanne Mouthaan 2001 - 2002
Veteranennota 1990 In 1990 verscheen de eerste veteranennota. Lees hier de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Lees hier ook de toelichting van de minister op de plannen van de regering op het gebied van erkenning en zorg voor veteranen. Ministerie van Defensie 1990
Tijdlijn 20 jaar Veteraneninstituut Veteraneninstituut 2014